Nastavení soukromí

Pro poskytování služeb používáme soubory cookies. Některé z nich jsou pro fungování webu nutné, zatímco jiné nám pomohou vylepšit váš uživatelský zážitek a rychleji vás navést k tomu, co právě hledáte.
Souhlasíte s používáním všech cookies? Svůj souhlas můžete snadno definovat kliknutím na tlačítko Přijmout vše Přijmout vše Nastavení

Obchodní podmínky | Zahradní a zemědělská technika, postřikovače, náhradní díly, autokosmetika, nářadí, modely, hračky, stavebnice

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi podnikající fyzickou osobou Ing. Vladimír Beneš – A.G.SORT obchodní činnost (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery, zákazníky (dále jen „kupující“).

Všeobecná ustanovení :
Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě www.ags-shop.cz, www.svetpostrikovacu.cz.

1. Prodávající:
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Ing. Vladimír Beneš - A.G.SORT obchodní činnost, se sídlem Radiměř 394, PSČ 56907, IČ: 66283612, DIČ: CZ7009153514 zapsaný u MěÚ č.j.0087/2010-OŽU-Kr ze dne 23.4.1997, kontaktní informace naleznete v sekci kontakty, která je součástí těchto obchodních podmínek

Kontaktní adresa prodejny a provozovny:

Ing. Vladimír Beneš

AGS Agro Sortiment

Zámecká 858

667 01 Židlochovice

Provozní doba: Po - Pá  8:00 -12:00  12:30 -17:00 hod (V průběhu sezony může být odlišná)
 

2. Kupující:

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“), a kupující podnikatelé (dále jen „podnikatel“).

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva :
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ags-shop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

3. Objednání a objednávky:

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (expediční náklady a apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednat zboží je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.ags-shop.cz, www.svetpostrikovacu.cz.
 • elektronickou poštou na e mail adrese agsort@agsort.cz
 • osobně
 • telefonicky

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění a dokončení objednávky:

 • jméno, příjmení, bydliště nebo obchodní jméno, sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód, objednací číslo, katalogové číslo a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy zboží
 • přesnou dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
   

4. Odstoupení od smlouvy:

a) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebiteli povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

b) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel:

V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. V případě nedostupnosti objednaného zboží kupujícím má kupující právo objednávku zrušit, popřípadě se dohodnout s prodávajícím na pozdějším termínu dodání dle možností prodávajícího.

c) Odstoupení od smlouvy prodejcem:

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. V případě nedostupnosti objednaného zboží kupujícím má provozovatel právo objednávku zákazníka stornovat. Prodávající může stornovat objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu. V případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit od smlouvy.
 

5. Platební podmínky:

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba předem bankovním převodem
b) dobírkou při doručení zboží
c) platba hotově při osobním odběru
d) platba platební kartou při osobním odběru

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

6. Dodací podmínky:

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky a Slovenska. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned se zbožím. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 

7. Ochrana osobních údajů:

7a) Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků otevřeně deklarují naší vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

7b) Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

7c) Soukromí zákazníků bude vždy na prvním místě

      c1) Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.

      c2) Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.

7d) Základní informace ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů

      d1) Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Předávání osobních údajů do zahraničí je vyloučeno.

      d2) Vaše osobní údaje zpracováváme samostatně, pro zpracování nevyužíváme služby jiného zpracovatele.

      d3) Veškeré osobní údaje zpracováváme na jednom místě s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení.

      d4) V žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů a neprovádíme rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování.

7e) Zpracování Vašich osobních údajů

     e1) Informace a osobní údaje, které zpracováváme, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Níže jsou uvedeny zákonné důvody pro zpracování, popis zpracovatelské činnosti, základní popis ochrany dat a Vašeho soukromí a informace o Vašich právech.

     e2) Zákonné důvody pro zpracování, zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro:

            a) plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);

            b) plnění našich zákonných povinností Společnosti – jsme účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchováváme objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);

            c) naplnění našich oprávněných zájmů – zejména přímý marketing, snaha o zdokonalování poskytovaných služeb a rozvíjení podnikatelské činnosti (čl. 7 písm. f) nařízení GDPR).

     e3) Popis činnosti

            a) V rámci své činnosti s Vámi jako zákazníky uzavíráme kupní smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o doplňkových službách. V souvislosti s obchodní spoluprací dochází ke zpracování těchto údajů nebo údajů Vašich zástupců – kontaktních osob:
1) Jméno a příjmení;
2) Adresa;
3) IČ, DIČ;
4) Tel. číslo;
5) E-mailová adresa;

     e4) Osobní údaje můžete zároveň poskytnout ještě před uzavřením konkrétní smlouvy v tzv. předsmluvní fázi, kdy dochází k tvorbě nabídky a jejímu přijetí. Oslovujete nás telefonicky nebo e-mailovou zprávou. Přijetí a zpracování těchto osobních údajů směřuje výhradně k usnadnění komunikace a uzavření konkrétní smlouvy.

     e5) Jsme provozovatelé E-shopu. Na tomto E-shopu si jako budoucí zákazníci vytváříte uživatelský účet, prostřednictvím kterého uzavíráte kupní smlouvu v souladu s našimi obchodními podmínkami. Přímý marketing jako náš oprávněný zájem využíváme u nových zákazníků pouze v případě, že to jako uživatel E-shopu při registraci odsouhlasíte. V případě dlouhodobých obchodních partnerů využíváme přímý marketing jako součást našeho oprávněného zájmu i mimo souhlas při registraci do e-shopu. Jelikož zpracování Vašich osobních údajů je minimální a vždy ze zákonného důvodu, nevyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Při registraci uživatelského účtu, poskytujete tyto osobní údaje:
1) Jméno a příjmení
2) Adresa (Ulice, Město, PSČ)
3) Tel. číslo
4) E-mailová adresa   

          7f) Nakládání s osobními údaji

                f1) Uzavřené smlouvy a související dokumentace obsahující Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našem obchodním oddělení. Tyto dokumenty slouží především pro účetní účely a pro plnění naších daňových povinností.

                f2) Vaše osobní údaje dále především užíváme k řádnému a včasnému plnění uzavřených smluv (usnadnění komunikace, rychlý kontakt, fakturace reklamace, odpovědnost za škodu apod.) a rovněž k naplnění našich oprávněných zájmů – pokračování v obchodní spolupráci nebo zvýšení kvality a úrovně stávajících služeb.

                 f3) Osobní údaje z registrovaných E-shop účtů jsou automaticky přenášeny do našeho interního systému, který vytváří databázi E-shop zákazníků. Seznam všech zákazníků tvoří jednotnou databázi, která obsahuje pouze výše zmíněné kontaktní údaje. Přístup do těchto databází je omezený a zabezpečený.

                 f4) Nenakupujeme žádné externí databáze a nepředáváme své obchodní databáze třetím osobám. Zpracované osobní údaje jsou pravidelně aktualizovány.

           7g) Informace pro Vás

                  g1) O rozsahu a účelu zpracování můžete být informováni doložkou ve smlouvě, v e-mailové zprávě, ústně při telefonické komunikaci nebo odkazem na tento dokument. 

                  g2) V případě, že oznámíte změnu relevantních osobních údajů, jsou tyto údaje v naší databázi bezodkladně změněny a nahrazované osobní údaje vymazány.

                  g3) Osobní údaje jsou uchovávány po dobu:

                          a) trvání obchodní spolupráce nebo uplynutí promlčecí lhůty (minimálně po dobu 3 let)

                          b) plnění daňových povinností – úschova dokladů dle zákona o DPH (10 let)

                          c) závisí na Vaší vůli s námi dále spolupracovat a rozvíjet se (přímý marketing apod.)

             7h) Ochrana a zabezpečení

                   h1) Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.

                   h2) Naše centrum je chráněno proti vstupu neoprávněných subjektů.

              7i) Cookies

                   i1) Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies.
                   i2) O využití cookies Vás při návštěvě stránky informuje samostatný panel.

                   i3) Takzvané cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek odeslány do prohlížeče uživatele. Cookies nám pomáhají zaznamenat údaje o Vaší návštěvě našich stránek.

                   i4) Používáme typ cookies, které vyprší po ukončení vaší prohlížecí relace, a také typ cookies, které mají stanovené datum vypršení.

                   i5) Cookies nám umožňují rozlišit uživatele pomocí arbitrárně přiřazených ID čísel a sledovat tak počet návštěvníků na stránce, řídit rychlost jejich požadavků na server a zaznamenávat údaje o stavu jejich návštěvy, odkud konkrétně na naši stránku přišli, o stavu jejich relace a také o tom, kdy návštěva skončí. Tyto údaje jsou určené pro provozování a vylepšování našich služeb, sdílíme je pouze s našimi partnery působícími v oblasti analýz, inzerce a sociálních sítí.

                   i6) Ve většině prohlížečů, kterými k našim stránkám přistupujete, je možnost soubory cookies spravovat. Tato možnost může být omezená v mobilních prohlížečích. O podrobnostech se informujte v nápovědě vašeho prohlížeče. 

 

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies :

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Záruční podmínky:

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní nebo daňový doklad.
 

10. Závěrečná ustanovení:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 17.5.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

                                                                                                                                                                                     Schválil: Ing. Vladimír Beneš

 

 
 
 
 
 

GDPR

1.Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,

svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Kdo je správce ?

Jsme firma Ing. Vladimír Beneš - A.G.SORT obchodní činnost se sídlem Radiměř 394,  569 07 Radiměř, IČO 66283612, zapsaná u Obecního živnostenského úřadu u MěÚ ve Svitavách č.j. 0087/2010-OŽU-Kr ze dne 23.4.1997, která provozuje prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu a webu umístěného na internetové adrese     www.ags-shop.cz, www.svetpostrikovacu.cz. , www.agszidlochovice.cz www.agsort.cz., www.technika-zemedelska.cz.

 Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jakou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

3. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 547236584, 727 892912 nebo na e-mailu agsort@agsort.cz.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy, vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, adresa, jméno, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zasílání přístupu do aplikace, zasílání obchodních informací, dodání zboží atd.)
 • vedení účetnictví

Jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 •  Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po neohraničenou dobu.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po neohraničenou dobu od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Cookies

Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

7. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

V případě zasílání zásilek na Vaši adresu předáme údaje o Vás v nezbytném rozsahu pro správné doručení zásilky spedičním firmám. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Kontaktovat nás můžete písemně, elektronicky nebo telefonem prostřednictví níže uvedených kontaktních údajů.

Ing. Vladimír Beneš, AGS Agro Sortiment, 569 07 Radiměř 394

 

9. Provozovna a prodejna:

AGS Agro Sortiment

Ing. Vladimír Beneš

Zámecká 858, 667 01 Židlochovice

Tel: +0420 547 236 584

Fax: +0420 547 236 670

GSM: +0420 727 892912

E-mail: agsort@agsort.cz    

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právo na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

10. Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

11. Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

12. Stížnosti Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

13. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

14. Heuréka služba "Ověřeno zákazníky"

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

15. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

 
 
 
 
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Ing. Vladimírem Benešem se sídlem Radiměř 394, PSČ 56907, IČO 66283612, zapsaný u MěÚ č.j.0087/2010-OŽU-Kr ze dne 23.4.1997 dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé a také upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele (dále jen „spotřebitel“) a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“). Pojem kupující spotřebitel je přesně vymezen § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, katalogové číslo, objednací číslo, výrobní číslo,VIN…...).
 

2. Délka záruky:

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro spotřebitele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
 

3. Podmínky záruky:

Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu agsort@volny.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který není spotřebitel (kupujícím s IČ), musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo, …). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží anebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:


a) mechanickým poškozením zboží
b) elektrickým přepětím
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
f) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
g) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
h) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
 

4. Způsob vyřízení reklamace:

Je-li kupujícím spotřebitel:

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má správo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem (kupující s IČ):

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

 

Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:

Ing. Vladimír Beneš

AGS Agro Sortiment

Zámecká 858

667 01 Židlochovice

Provozní doba: Po - Pá  8:00 -12:00  12:30 -17:00 hod (V průběhu sezony může být odlišná)

 

5. Mimosoudní řešení sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu §419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

 

 

 
 
 
 
 

REKLAMAČNÍ LIST

Chcete reklamovat zakoupené zboží? Vyplňte a odešlete nám tento reklamační formulář společně s reklamovaným zbožím na níže uvedenou adresu.

Pokud již neznáte číslo objednávky, nebo máte jiný dotaz, kontaktujte nás prosím o Vaší reklamaci

na e-mail agsort@agsort.cz, nebo telefonicky + 420 727 892 912.

1. Vaše objednávka:

Číslo objednávky: …………………………….

Číslo prodejního dokladu: ………………......

Datum prodeje: ………………………………

 

2. Reklamující zákazník:

Jméno a příjmení: ……………………………....

Adresa: ……………………………………………

Telefon: …………………………………………....

E-mail: …………………………………………….

Číslo účtu: ………………………………………..

 

3. Reklamované zboží:

Název reklamovaného zboží, druh, typ…………………………………………………………………….

Obchodní a výrobní číslo: …………………………………………………………………………………..

Stav zboží: ……………………………………………………………………………………………………

Popis závady: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Preferovaný způsob vyřízení reklamace: (vyplňte ano/ne/způsob)

Dobropis a vratka peněz na výše uvedený účet:..................................................................................

Oprava zboží:............................................................................................................................................

Výměna zboží:..........................................................................................................................................

Jiný způsob vyřízení:..................................................................................................................................

 

5. Adresa provozovny pro zasílání reklamovaného zboží:

Ing. Vladimír Beneš                                                                                              

AGS Agro Sortiment

Zámecká 858

667 01 Židlochovice

Tel : +420 547236670, +420 727 892912

 

6. Reklamační podmínky:

Veškeré reklamace jsou vyřizovány dle zákona na ochranu spotřebitele.

Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů.

Prodávající se spotřebitelem se můžou dohodnout na delší lhůtě. Prodejce je povinen informovat spotřebitele o vyřízení reklamace. Na konci reklamačního řízení je prodejce povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zákazník svým podpisem stvrzuje souhlas s reklamačními podmínkami a pravdivými údaji které vyplnil v reklamačním listu.

 

Datum uplatnění reklamace: ………………………………………    

 

Podpis zákazníka: ……………………………………………………….

 

7. Vyřízení reklamace: (vyplní prodejce)

Způsob vyřízení: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vyjádření prodejce, servisu, technika: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Reklamace přijata dne: ……………………………………………………………………………………….

 

Reklamace vyřízena dne: …………………………………………………………………………………….

 

 

V………………………… dne…………….  Podpis prodejce, servisu………………………………………

 

 

8. Přílohy reklamačního listu:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..